Download nu!
Dé Beheermakelaar App
Home Investeringsproject Koop Ochten Bonegraafseweg 7, Huur € 1.343,33 per maand

Kenmerken beleggingspand Bonegraafseweg 7, Huur € 1.343,33 per maand

Koopprijs
€ 60.000
Soort investeringsproject
Beleggingspand
Aangeboden sinds
2 januari 2019
Beschikbaarheid
per direct
Bouwjaar
1990
Energielabel
Onbekend
Dataroom
U dient eerst in te loggen voordat u toegang tot de bestanden kunt aanvragen.
Inloggen
Aantal kamers
0
Slaapkamers
0
Perceeloppervlakte
0 m2
Woonoppervlakte
0 m2
Guido van Maaren

Guido van Maaren
Directeur

Omschrijving beleggingspand Bonegraafseweg 7, Huur € 1.343,33 per maand

Verhuurder verhuurt met ingang van medio 18 mei 2018 aan Huurder het gehele chalet in het Resort Rivierendal staande en gelegen aan de Bonegraafseweg 7, 4051 CH Ochten, geheel compleet met douche, wc, open keuken en slaapkamer(s). De woonruimte voldoet aan SNF richtlijnen september
2017.
2. Het chalet mag alleen worden gebruikt als woonruimte voor 1 (één) tot maximaal 4 (vier) personen,
zijnde personeel van Huurder.
3. De huur is aangegaan voor de bepaalde periode van 12 maanden. Tijdens deze periode kunnen
partijen deze overeenkomst niet tussentijds door opzegging beëindigen. Na verstrijking van de
bepaalde periode zonder opzegging loopt de overeenkomst voor onbepaalde tijd door.
4. De huurprijs bedraagt bij aanvang van de huurovereenkomst € 1.343,33 ( een duizend vierhonderd drie en zeventig euro en drie en dertig eurocent) per maand, gebaseerd op maximaal 4 personen x € 77,50 per persoon per week) en is steeds bij vooruitbetaling verschuldigd. In de huurprijs is inbegrepen vergoeding voor gas/licht/water voor gebruik voor normale bewoning. Ingeval er meer
personen dan 4 aanwezig zijn wordt de huurovereenkomst verhoogd met het aantal daadwerkelijk
aanwezige personen tot einde looptijd. Jaarlijks wordt de huursom geïndexeerd conform CBW
publicatie van inflatie.
5. Betaling van de huur vindt steeds plaats door tijdige overmaking onder vermelding
van huur inzake Bonegraafseweg 7.
6. Uiterlijk bij de ondertekening van deze overeenkomst betaalt Huurder aan Verhuurder een borg
gelijk aan één maanden huur. Indien bij het einde van de huurovereenkomst Huurder aan zijn
verplichtingen heeft voldaan en het gehuurde in goede staat weer aan Verhuurder heeft opgeleverd en er geen noodzaak bestaat tot inhouding van de waarborgsom of een gedeelte daarvan, zal de verhuurder binnen een week na het einde van de overeenkomst de waarborgsom terugbetalen.
7. Verhuurder zal voor zover dat redelijk en billijk is en dat in zijn vermogen ligt, gebreken die het
gebruik van het gehuurde verhinderen of ernstig belemmeren, oplossen voor zijn rekening, met dien verstande dat als Huurder verantwoordelijk kan worden gehouden voor het gebrek, het oplossen van het gebrek voor rekening van Huurder komt.
8. Huurder ontvangt bij aanvang van de huur 1 hoofdentree voordeursleutel en 1 appartement
voordeursleutel. Het is Huurder slechts toegestaan duplicaten te maken. Bij het einde van de huurovereenkomst levert Huurder de door hem ontvangen respectievelijk bijgemaakte sleutels in.
9. Huurder verplicht zich om Verhuurder, medebewoners en omwonenden geen hinder en/of overlast
te bezorgen. Wat hinder of overlast is stelt Verhuurder in voorkomend geval redelijkheid vast.
10. Verhuurder respecteert de privacy van Huurder en zal zijn kamer slechts betreden na afstemming met Huurder, tenzij sprake is van spoedeisend belang zoals brand, lekkage, etc. Wel kunnen onaangekondigd steekproefsgewijs controles worden uitgevoerd door de Verhuurder.
11. Huurder is verantwoordelijk voor het schoon en netjes houden van de gemeenschappelijke ruimten.
Concreet betekent dat, dat hij en zijn huurders een gezamenlijke invulling hiervoor zoeken en als
deze is om de beurt schoonmaken, dat hij daaraan loyaal meewerkt.
12. De overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd. Als de overeenkomst niet uiterlijk een
maand voor afloop van de overeengekomen termijn is opgezegd, wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengt voor een nieuwe periode van 12 maanden.
13. Huurder houdt zich aan normale huisregels. Hieronder vallen, niet uitputtend:
• Drugs, soft en hard, zijn in het hele huis verboden, ook op de eigen kamer. Huurder is zelf
verantwoordelijk voor zijn bezoekers.
• Huisdieren zijn niet toegestaan.
• Feesten zijn slechts toegestaan na voorafgaand overleg met Verhuurder. In elk geval geldt
dat hierbij rekening wordt gehouden met omwonenden.
• Huurder gaat verantwoord om met de verwarming. Bij vertrek wordt de thermostaat laag
gezet en worden deuren en ramen gesloten. Elektrische kachels zijn niet toegestaan.
• Schilderen/sauzen van wanden en plafonds, ook van de eigen kamer, alleen in overleg met
Verhuurder.
• Huurder is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid om brand, lekkage, overstroming,
kortsluiting en dergelijke te voorkomen.

Verhuurovereenkomst met SprintWerkt object Bonegraafseweg 7 te Ochten 3
14. Deze overeenkomst is pas bindend voor Verhuurder als de borg door Huurder is betaald,
onverminderd de gebondenheid van Huurder.
15. Huurder neemt voor zijn rekening indien deze hiervoor wordt aangeslagen:, de onroerende
zaakbelasting, waterschap en/of polderlasten ter zake het feitelijk gebruik van het gehuurde,
alsmede milieuheffingen, waaronder verontreinigingsheffing oppervlaktewateren en
zuiveringsheffingen afvalwater, baatbelasting en overige belastingen ter zake van feitelijk gebruik
van het gehuurde en/of goederen van huurder.
16. Van toepassing is Nederlands Recht alsmede algemene voorwaarden conform ROZ 2017

 

De vaste lasten zijn:

G/W/E is +_€ 280,- per maand, Parkbijdrage is € 82,- per maand

Volledige omschrijving